Администрации, включени в Средата за електронни плащания

Списък на доставчиците на електронни административни услуги, включени в Средата за електронни плащания

Доставчиците на електронни административни услуги задължително се включват в Средата за електронни плащания. Поради необходимостта от създаването на технически предпоставки за свързването, то ще се извърши поетапно.

Условията и редът за включване на доставчиците на електронни административни услуги са предвидени в Правилата за включване на доставчици на електронни административни услуги и са публикувани в раздел Правила за включване към Средата за електронни плащания.

Вход за заявяване на плащане от администрации чрез Система за електронни форми.

Ако имате въпроси, може да ни пишете в страницата за Обратна връзка на портала, а ние ще се опитаме да Ви отговорим максимално бързо и подробно.

Министерство на електронното управление

Електронен адрес: https://egov.government.bg/

Електронна поща: mail@e-gov.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: https://egov.bg/

Министерство на вътрешните работи

Електронен адрес: https://www.mvr.bg/

Електронна поща: priemna@mvr.bg

Адрес на портала, предоставящ ЕАУ: https://e-uslugi.mvr.bg/services

Министерство на икономиката и индустрията

Електронен адрес: https://www.mi.government.bg/bg

Електронна поща: e-docs@mi.government.bg

Министерство на културата

Електронен адрес: http://mc.government.bg/

Електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg

Министерство на образованието и науката

Електронен адрес: https://www.mon.bg/

Електронна поща: priemna@mon.bg

Министерство на околната среда и водите

Електронен адрес: https://www.moew.government.bg

Електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg

Министерство на отбраната

Електронен адрес: https://www.mod.bg/

Електронна поща: minister@mod.bg

Министерство на правосъдието

Електронен адрес: www.justice.government.bg

Електронна поща: priemna@justice.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: cs.mjs.bg, ngo.mjs.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Електронен адрес: https://www.mrrb.bg/

Електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Министерство на финансите

Електронен адрес: https://www.minfin.bg/

Електронна поща: minfin@minfin.bg

Държавна агенция „Архиви” ДАА

Електронен адрес: https://www.archives.government.bg/

Електронна поща: daa@archives.government.bg

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ДА „ДР и ВВЗ”

Електронен адрес: https://www.statereserve.bg/bg/

Електронна поща: rezerv@statereserve.bg

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН

Електронен адрес: https://www.damtn.government.bg/

Електронна поща: damtn@damtn.government.bg

Агенция по вписванията АВ

Електронен адрес: https://www.registryagency.bg/

Електронна поща: support@registryagency.bg

Национален осигурителен институт НОИ

Електронен адрес: https://www.noi.bg/

Електронна поща: noi@nssi.bg

Национална агенция за професионално образование и обучение НАПОО

Електронен адрес: https://www.navet.government.bg/

Електронна поща: napoo@navet.government.bg

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти НСЦРЛП

Електронен адрес: https://ncpr.bg

Електронна поща: office@ncpr.bg

Комисия за регулиране на съобщенията КРС

Електронен адрес: https://www.crc.bg/

Електронна поща: info@crc.bg

Комисия за финансов надзор FSC

Електронен адрес: https://www.fsc.bg/

Електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

Национален статистически институт НСИ

Електронен адрес: https://www.nsi.bg

Електронна поща: Info@nsi.bg

Национален център за информация и документация НАЦИД

Електронен адрес: www.nacid.bg

Електронна поща: nacid@nacid.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: portal.nacid.bg

Патентно ведомство на Република България

Електронен адрес: https://www.bpo.bg/

Електронна поща: services@bpo.bg

Агенция за устойчиво енергийно развитие АУЕР

Електронен адрес: https://www.seea.government.bg/bg/

Електронна поща: office@seea.government.bg

Агенция ядрено регулиране АЯР

Електронен адрес: https://www.bnra.bg/

Електронна поща: mail@bnra.bg

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Електронен адрес: www.cadastre.bg

Електронна поща: acad@cadastre.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.kais.cadastre.bg

Български Институт по Метрология БИМ

Електронен адрес: www.bim.government.bg

Електронна поща: bim-delovodstvo@bim.government.bg

Българска агенция по безопасност на храните БАБХ

Електронен адрес: https://www.bfsa.bg/

Електронна поща:

Изпълнителна агенция "Морска администрация" ИАМА

Електронен адрес: www.marad.bg

Електронна поща: bma@marad.bg

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ИААА

Електронен адрес: www.rta.government.bg

Електронна поща: avto_a@rta.government.bg

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) ИАЛВ

Електронен адрес: http://www.eavw.com/

Електронна поща: sofia@eavw.com

Изпълнителна агенция по околна среда и водите ИАОСВ

Електронен адрес: https://eea.government.bg/

Електронна поща: iaos@eea.government.bg

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ИАРА

Електронен адрес: https://iara.government.bg/

Електронна поща:

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" ИАРА

Електронен адрес: https://appd-bg.org/

Електронна поща: appd@appd-bg.org

Военно-географска служба

Електронен адрес: https://mgs.armf.bg/

Геопортал: https://gis.armf.bg/

Електронна поща: mgs@armf.bg

Дирекция Национален парк "Централен Балкан"

Електронен адрес: https://visitcentralbalkan.net/

Електронна поща: office@centralbalkan.bg

Дирекция за национален строителен надзор

Електронен адрес: www.dnsk.bg

Електронна поща: dnsk@dnsk.bg

Община Аврен

Електронен адрес: https://www.avren.bg/

Електронна поща: kmet@avren.bg

Община Айтос

Електронен адрес: https://aytos.bg/

Електронна поща: obshtina@aytos.bg

Община Аксаково

Електронен адрес: https://aksakovo.bg/

Електронна поща: aksakovo@aksakovo.bg

Община Алфатар

Електронен адрес: http://alfatar.egov.bg/

Електронна поща: obshtina_alfatar@abv.bg

Община Антоново

Електронен адрес: https://antonovo.bg/

Електронна поща: info@antonovo.bg

Община Априлци

Електронен адрес: https://www.obshtina-apriltsi.com/

Електронна поща: info@obshtina-apriltsi.com

Община Ардино

Електронен адрес: https://www.ardino.bg/

Електронна поща: info@ardino.bg

Община Асеновград

Електронен адрес: https://www.asenovgrad.bg/

Електронна поща: obshtina@asenovgrad.bg

Община Балчик

Електронен адрес: http://www.balchik.bg/

Електронна поща: mayor@balchik.bg

Община Баните

Електронен адрес: https://banite.egov.bg/

Електронна поща: banite@banite.egov.bg

Община Банско

Електронен адрес: https://www.bansko.bg/bg/

Електронна поща: obabansko@bansko.bg

Община Батак

Електронен адрес: http://www.batak.bg/

Електронна поща: info@batak.bg

Община Белене

Електронен адрес: https://belene.bg/

Електронна поща: obshtina@belene.egov.bg

Община Белица

Електронен адрес: http://www.belitsa.com/

Електронна поща: obelica@abv.bg

Община Белово

Електронен адрес: https://www.belovo.eu

Електронна поща: kmet@belovo.eu

Община Белоградчик

Електронен адрес: https://belogradchik.egov.bg/

Електронна поща: info@belogradchik.egov.bg

Община Белослав

Електронен адрес: www.beloslav.org

Електронна поща: Obshtina_beloslav@beloslav.org

Община Берковица

Електронен адрес: https://www.berkovitsa.bg/

Електронна поща: ob@berkovitsa.com

Община Благоевград

Електронен адрес: http://www.blgmun.com/

Електронна поща: blg@blagoevgrad.bg

Община Бобов дол

Електронен адрес: https://bobovdol.egov.bg/

Електронна поща: obshtina@bobovdol.egov.bg

Община Божурище

Електронен адрес: https://bozhurishte.bg/

Електронна поща: bojurob@mail.bg

Община Бойница

Електронен адрес: http://obshtina-boinica.com/bg/

Електронна поща: boinica@mail.orbitel.bg

Община Бойчиновци

Електронен адрес: https://www.boychinovtsi.bg

Електронна поща: munb@mail.orbitel.bg

Община Борино

Електронен адрес: http://www.borino.bg/

Електронна поща: obshtina_borino@abv.bg

Община Болярово

Електронен адрес: https://bolyarovo.bg

Електронна поща: obstina@bolyarovo.bg

Община Борован

Електронен адрес: https://www.borovan.bg/

Електронна поща: ob.borovan@borovan.egov.bg

Община Борово

Електронен адрес: https://www.borovo.org/

Електронна поща: obs@borovo.org

Община Ботевград

Електронен адрес: https://www.botevgrad.bg/

Електронна поща: obshtina@botevgrad.org

Община Братя Даскалови

Електронен адрес: https://www.bratia-daskalovi.com/

Електронна поща: kmet@bratia-daskalovi.com

Община Брацигово

Електронен адрес: https://www.bratsigovo.net/

Електронна поща: obs@bratsigovo.bg

Община Брегово

Електронен адрес: https://bregovo.bg/

Електронна поща: kmet@bregovo.bg

Община Брезник

Електронен адрес: https://breznik.egov.bg

Електронна поща: kmet@breznik.egov.bg

Община Брезово

Електронен адрес: https://staging.egov.bg/

Електронна поща: oba@brezovo.bg

Община Брусарци

Електронен адрес: https://brusartsi.com/

Електронна поща: brusartsi_adm@abv.bg

Община Бургас

Електронен адрес: www.burgas.bg

Електронна поща: obshtina@burgas.bg

Община Бяла, област Варна

Електронен адрес: https://www.byala.org/

Електронна поща: mayor@byala.org

Община Бяла, област Русе

Електронен адрес: https://byala.bg/

Електронна поща: byala.rs@byala.bg

Община Бяла Слатина

Електронен адрес: https://byala-slatina.bg/

Електронна поща: bslatina@oabsl.com

Община Варна

Електронен адрес: http://www.varna.bg/

Електронна поща: adm_obsluzhvane@varna.bg

Община Варна - Район Аспарухово

Електронен адрес: https://www.asparuhovo.bg/

Електронна поща: asparuhovo@varna.bg

Община Варна - Район Приморски

Електронен адрес: https://www.primorski.bg/

Електронна поща: primorski@varna.bg

Община Варна - Район Владислав Варненчик

Електронен адрес: www.vladislavovo.bg

Електронна поща: vladislavovo@varna.bg

Община Варна - Район Младост

Електронен адрес: http://www.varna-mladost.com/

Електронна поща: rnmladost@varna.bg

Община Варна - Район Одесос

Електронен адрес: https://www.odesos.bg/

Електронна поща: odesos@varna.bg

Община Велики Преслав

Електронен адрес: https://velikipreslav.bg/

Електронна поща: info@velikipreslav.bg

Община Велико Търново

Електронен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/

Електронна поща: mayorvt@vt.bia-bg.com

Община Велинград

Електронен адрес: https://m.velingrad.bg/

Електронна поща: obshtina@velingrad.bg

Община Венец

Електронен адрес: https://venets.bg/

Електронна поща: kmet@venets.bg

Община Ветово

Електронен адрес: www.vetovo.com

Електронна поща: vetovo@abv.bg

Община Ветрино

Електронен адрес: https://www.vetrino.bg/

Електронна поща: wetrino@yahoo.com

Община Видин

Електронен адрес: http://vidin.bg/wps/portal/

Електронна поща: kmet@vidin.bg

Община Враца

Електронен адрес: http://vratza.bg

Електронна поща: mito@vratza.bg

Община Вълчедръм

Електронен адрес: https://valchedram.bg/

Електронна поща: kmet@valchedram.bg

Община Вълчидол

Електронен адрес: https://www.valchidol-bg.com/

Електронна поща: oba_valchidol@mail.bg

Община Вършец

Електронен адрес: https://www.varshets.bg/

Електронна поща: admin_varshetz@mail.bg

Община Ветрино

Електронен адрес: https://www.vetrino.bg/

Електронна поща: wetrino@yahoo.com

Община Върбица

Електронен адрес: http://www.varbitsa.org/

Електронна поща: obshtina@varbitsa.org

Община Габрово

Електронен адрес: www.gabrovo.bg

Електронна поща: gabrovo@gabrovo.bg

Община Генерал Тошево

Електронен адрес: http://toshevo.org

Електронна поща: sysadmin@toshevo.org

Община Главиница

Електронен адрес: https://glavinitsa.bg/

Електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg

Община Годеч

Електронен адрес: https://www.godech.bg/

Електронна поща: office@godech.bg

Община Горно Дамяново

Електронен адрес: https://georgidamyanovo.com/

Електронна поща: gmalina@abv.bg

Община Горна Малина

Електронен адрес: https://www.gornamalina.eu/

Електронна поща:

Община Горна Оряховица

Електронен адрес: https://www.g-oryahovica.bg/

Електронна поща: obshtina@g-oryahovica.bg

Община Гоце Делчев

Електронен адрес: https://www.gotsedelchev.bg/

Електронна поща: oba@gocenet.net

Община Грамада

Електронен адрес: http://obshtina-gramada.com/

Електронна поща: obstina_gramada@abv.bg

Община Гулянци

Електронен адрес: https://gulyantsi.bg/

Електронна поща: obshtina_gulianci@mail.bg

Община Гурково

Електронен адрес: https://gurkovo.bg/

Електронна поща: gurkovo_obs@abv.bg

Община Гълъбово

Електронен адрес: http://galabovo.org/

Електронна поща: ntonev1@gmail.com

Община Две могили

Електронен адрес: http://www.dvemogili.bg/

Електронна поща: obshtina@dvemogili.bg

Община Девин

Електронен адрес: www.devin.bg

Електронна поща: obshtina@devin.bg

Община Девня

Електронен адрес: https://devnya.bg/

Електронна поща: kmet@devnia.bg

Община Димитровград

Електронен адрес: https://www.dimitrovgrad.bg/

Електронна поща: obshtina@dimitrovgrad.bg

Община Джебел

Електронен адрес: https://dzhebel.bg/

Електронна поща: info@dzhebel.bg

Община Димово

Електронен адрес: http://dimovo.bg/

Електронна поща: obstina_dimovo@abv.bg

Община Добрич

Електронен адрес: www.dobrich.bg

Електронна поща: dobrich@dobrich.bg

Община Добричка

Електронен адрес: www.dobrichka.bg

Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg

Община Долна Баня

Електронен адрес: https://dolna-banya.egov.bg/

Електронна поща: obshtinadb@abv.bg

Община Долна Митрополия

Електронен адрес: https://dolnamitropolia.acstre.com/

Електронна поща: dolnamitropolia@el-soft.com

Община Долна Дъбник

Електронен адрес: www.dolni-dabnik.com

Електронна поща: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Община Доспат

Електронен адрес: www.dolni-dabnik.com

Електронна поща: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Община Драгоман

Електронен адрес: https://www.obshtinadragoman.com/

Електронна поща: obshtina_dragoman@abv.bg

Община Дряново

Електронен адрес: https://www.dryanovo.bg/

Електронна поща: dryanovo@dryanovo.bg

Община Долни чифлик

Електронен адрес: https://dolnichiflik.bg/

Електронна поща: obshtina@dolnichiflik.bg

Община Дулово

Електронен адрес: http://dulovo.egov.bg/

Електронна поща: dulovokmet@abv.bg

Община Дупница

Електронен адрес: https://www.dupnitsa.bg/

Електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

Община Дългопол

Електронен адрес: http://www.dalgopol.org/

Електронна поща: obshtina@dalgopol.org

Община Елена

Електронен адрес: https://elena.bg/

Електронна поща: obshtina@elena.bg

Община Елин Пелин

Електронен адрес: https://www.elinpelin.org/

Електронна поща: obshtina@elinpelin.bg

Община Елхово

Електронен адрес: www.elhovo.bg

Електронна поща: obshtina@elhovo.bg

Община Етрополе

Електронен адрес: https://etropolebg.com/

Електронна поща: obstina@etropolebg.com

Община Завет

Електронен адрес: http://zavet-bg.com/

Електронна поща: zavet@zavet-bg.com

Община Златарица

Електронен адрес: http://www.zlataritsa.bg

Електронна поща: obshtina@zlataritsa.bg

Община Златица

Електронен адрес: zlatitsa.bg

Електронна поща: ob_zlatica@mail.bg

Община Златоград

Електронен адрес: https://zlatograd.bg/

Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Община Земен

Електронен адрес: zemen-bg.com

Електронна поща: obshtina_zemen@abv.bg

Община Иваново

Електронен адрес: https://www.ivanovo.bg/

Електронна поща: obshtina@ivanovo.bg

Община Искър

Електронен адрес: https://iskarbg.com/

Електронна поща: iskar@iskarbg.com

Община Ихтиман

Електронен адрес: https://www.ihtiman-obshtina.com/

Електронна поща: obshtina_ihtiman@mail.bg

Община Каварна

Електронен адрес: https://www.kavarna.bg/

Електронна поща: obshtina@kavarna.bg

Община Казанлък

Електронен адрес: kazanlak.bg

Електронна поща: mayor@kazanlak.bg

Община Кайнараджа

Електронен адрес: http://kaynardzha.egov.bg/

Електронна поща: mun-kaynardzha@obmen.bg

Община Цар Калоян

Електронен адрес: https://www.tsarkaloyan.eu/

Електронна поща: tsarkaloyan@abv.bg

Община Камено

Електронен адрес: https://www.kameno.bg/

Електронна поща: obshtina@kameno.bg

Община Каолиново

Електронен адрес: https://kaolinovo.bg/

Електронна поща: info@kaolinovo.bg

Община Карлово

Електронен адрес: https://www.karlovo.bg/

Електронна поща: obshtina@karlovo.bg

Община Kaрнобат

Електронен адрес: https://www.karnobat-ob.bg/

Електронна поща: karnobat@mail.bg

Община Каспичан

Електронен адрес: http://www.kaspichan.org/

Електронна поща: obshtina@kaspichan.org

Община Кирково

Електронен адрес: https://www.kirkovo.bg/

Електронна поща: kirkovoobs@gmail.com

Община Кнежа

Електронен адрес: https://kneja.acstre.com/

Електронна поща: obstina_kneja@abv.bg

Община Козлодуй

Електронен адрес: https://www.kozloduy.bg/

Електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com

Община Копривщица

Електронен адрес: http://koprivshtitsa-bg.com/

Електронна поща: info@koprivshtitsa-bg.com

Община Костенец

Електронен адрес: https://kostenetz.com/

Електронна поща: kostenetz_adm@kostenetz.com

Община Костинброд

Електронен адрес: https://kostinbrod.bg/

Електронна поща: cao@kostinbrod.bg

Община Котел

Електронен адрес: https://kotel.bg/

Електронна поща: kmet@kotel.bg

Община Кочериново

Електронен адрес: https://www.ob-kocherinovo.bg/

Електронна поща: obst_kocherinovo@mail.bg

Община Кресна

Електронен адрес: https://kresna-bg.com/

Електронна поща: https://kresna-bg.com/

Община Криводол

Електронен адрес: http://www.krivodol.com

Електронна поща: krivodol@mbox.is-bg.net

Община Кричим

Електронен адрес: https://www.krichim.bg/

Електронна поща: delovodstvo_krichim@abv.bg

Община Крумовград

Електронен адрес: https://www.krumovgrad.bg/

Електронна поща: minkrum@krumovgrad.bg

Община Крушари

Електронен адрес: http://www.krushari.bg/

Електронна поща: krushari@krushari.bg

Община Кубрат

Електронен адрес: http://www.kubrat.bg/

Електронна поща: kubrat@kubrat.org

Община Куклен

Електронен адрес: https://kuklen.org/

Електронна поща: mail@kuklen.org

Община Кула

Електронен адрес: www.obshtina-kula.com

Електронна поща: obshtinakula@abv.bg

Община Кърджали

Електронен адрес: https://www.kardjali.bg/

Електронна поща: obshtinakardzhali@kardjali.bg

Община Левски

Електронен адрес: http://www.oblevski.com/

Електронна поща: oblevski@abv.bg

Община Летница

Електронен адрес: http://www.letnitsa.bg/

Електронна поща: letnitsa@mail.bg

Община Лесичово

Електронен адрес: https://www.lesichovo.bg/

Електронна поща: oba_lesichovo@abv.bg

Община Ловеч

Електронен адрес: https://www.lovech.bg/bg/

Електронна поща: info@lovech.bg

Община Лозница

Електронен адрес: https://loznitsa.bg/

Електронна поща: obshtina@loznitsa.bg

Община Лом

Електронен адрес: https://lom.bg/

Електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg

Община Луковит

Електронен адрес: https://www.lukovit.bg/

Електронна поща: lukovit@lukovit.bg

Община Лъки

Електронен адрес: https://www.oblaki.com

Електронна поща: laki@laki.egov.bg

Община Любимец

Електронен адрес: https://www.lyubimets.bg/

Електронна поща: oba@lyubimets.bg

Община Лясковец

Електронен адрес: https://www.lyaskovets.bg/

Електронна поща: obshtina@lyaskovets.bg

Община Маджарово

Електронен адрес: https://www.madzharovo.bg/

Електронна поща: madjarovo@abv.bg

Община Мадан

Електронен адрес: https://www.madan.bg/

Електронна поща: madanoba@gmail.com

Община Макреш

Електронен адрес: https://makreshbg.com/

Електронна поща: makresh@b-trust.org

Община Малко Търново

Електронен адрес: https://www.malkotarnovo.org/

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Община Марица

Електронен адрес: https://maritsa.bg/

Електронна поща: obshtina@maritsa.org

Община Медковец

Електронен адрес: https://medkovec.bg/

Електронна поща: medkovec@mail.bg

Община Мездра

Електронен адрес: https://www.mezdra.bg/

Електронна поща: mezdra@mail.bg

Община Мизия

Електронен адрес: https://www.miziabg.com/

Електронна поща: mizia@mizia.egov.bg

Община Минерални Бани

Електронен адрес: https://mineralnibani.bg

Електронна поща: info@mineralnibani.bg

Община Мирково

Електронен адрес: https://www.mirkovo.bg/

Електронна поща: info@mirkovo.bg

Община Момчилград

Електронен адрес: https://www.momchilgrad.bg/

Електронна поща: obshtina@momchilgrad.bg

Община Монтана

Електронен адрес: https://www.montana.bg/

Електронна поща: montana@montana.bg

Община Мъглиж

Електронен адрес: http://maglizh.com

Електронна поща: ob_maglizh@mail.bg

Община Невестино

Електронен адрес: http://www.nevestino.bg/

Електронна поща: obshtina@nevestino.bg

Община Неделино

Електронен адрес: https://nedelino.bg/

Електронна поща: obshtina@nedelino.bg

Община Несебър

Електронен адрес: http://nessebarinfo.com/

Електронна поща: contacts@nesebar.bg

Община Николаево

Електронен адрес: https://nikolaevo.bg

Електронна поща: obnikolaevo@nikolaevo.net

Община Никола Козлево

Електронен адрес: http://nikolakozlevo.bg/

Електронна поща: obshtina@nikolakozlevo.bg

Община Никопол

Електронен адрес: https://www.nikopol-bg.com/

Електронна поща: obshtina@nikopol-bg.com

Община Нова Загора

Електронен адрес: https://www.nova-zagora.org

Електронна поща: obshtina@nova-zagora.org

Община Нови пазар

Електронен адрес: https://novipazar.acstre.com/

Електронна поща: npazar@icon.bg

Община Ново село

Електронен адрес: http://obshtina-novoselo.com/

Електронна поща: obshtina-novoselo@abv.bg

Община Омуртаг

Електронен адрес: https://www.omurtag.bg/

Електронна поща: obshtina_omurtag@abv.bg

Община Опака

Електронен адрес: http://www.opaka.bg/

Електронна поща: obstinaopaka@abv.bg

Община Опан

Електронен адрес: https://www.opan.bg/

Електронна поща: opan@mail.bg

Община Оряхово

Електронен адрес: https://www.oriahovo.bg/

Електронна поща: mail@oriahovo.bg

Община Павел баня

Електронен адрес: https://www.pavelbanya.bg

Електронна поща: mayor@pavelbanya.bg

Община Павликени

Електронен адрес: http://www.pavlikeni.bg/

Електронна поща: obshtina@pavlikeni.bg

Община Пазарджик

Електронен адрес: https://pazardzhik.bg/bg/

Електронна поща: secretary@pazardjik.bg

Община Панагюрище

Електронен адрес: https://www.panagyurishte.org/

Електронна поща: panagyurishte@panagyurishte.bg

Община Перник

Електронен адрес: https://pernik.bg/

Електронна поща: obshtina@pernik.bg

Община Перущица

Електронен адрес: https://www.perushtitsa.bg/

Електронна поща: obshtina@perushtitsa.egov.bg

Община Петрич

Електронен адрес: https://petrich.bg/

Електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Община Пещера

Електронен адрес: https://www.peshtera.bg

Електронна поща: mayor@peshtera.bg

Община Пирдоп

Електронен адрес: https://www.pirdop.bg/bg

Електронна поща: obstina@pirdop.bg

Община Плевен

Електронен адрес: https://www.pleven.bg/bg/

Електронна поща: mayor@pleven.bg

Община Пловдив

Електронен адрес: https://www.plovdiv.bg/

Електронна поща: info@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Източен"

Електронен адрес: https://iztochen-plovdiv.bg/

Електронна поща: info@iztochen-plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Тракия"

Електронен адрес: www.trakia-plovdiv.bg

Електронна поща: trakia@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Западен"

Електронен адрес: http://zapaden.plovdiv.bg/

Електронна поща: zapaden@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Северен"

Електронен адрес: www.severen.bg/plovdiv

Електронна поща: info@severen.bg

Община Пловдив - Район "Централен"

Електронен адрес: https://plovdivcentral.org/

Електронна поща: centralen@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Южен"

Електронен адрес: https://south-plovdiv.bg/

Електронна поща: info@south-plovdiv.bg

Община Поморие

Електронен адрес: https://www.pomorie.bg/

Електронна поща: mayor@pomorie.bg

Община Полски Тръмбеш

Електронен адрес: https://www.trambesh.eu/

Електронна поща: obshtina_pt@abv.bg

Община Попово

Електронен адрес: https://www.popovo.bg/

Електронна поща: obstina@popovo.bg

Община Пордим

Електронен адрес: https://pordim.bg/

Електронна поща: obshtina@pordim.bg

Община Правец

Електронен адрес: https://pravets.bg/

Електронна поща: obshtina@pravets.bg

Община Приморско

Електронен адрес: https://primorsko.bg/

Електронна поща: obschtina_primorsko@mail.bg

Община Провадия

Електронен адрес: https://www.provadia.bg/

Електронна поща: delo@provadia.bg

Община Първомай

Електронен адрес: https://www.parvomai.bg/

Електронна поща: obaparv@parvomai.escom.bg

Община Раднево

Електронен адрес: https://radnevo.bg/

Електронна поща: obshtina@obshtina.radnevo.net

Община Радомир

Електронен адрес: www.radomir.bg

Електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg

Община Разград

Електронен адрес: https://www.razgrad.bg

Електронна поща: obshtina@razgrad.bg

Община Разлог

Електронен адрес: www.razlog.bg

Електронна поща: ob_razlog@bcmesta.bg

Община Ракитово

Електронен адрес: http://rakitovo.bg

Електронна поща: rakitovo@rakitovo.bg

Община Раковски

Електронен адрес: http://rakovski.bg/

Електронна поща: oa@rakovski.bg

Община Рила

Електронен адрес: https://www.grad-rila.bg/

Електронна поща: rilamunicipality@gmail.com

Община Роман

Електронен адрес: https://roman.bg

Електронна поща: roman@roman.bg

Община Родопи

Електронен адрес: https://rodopi.bg/

Електронна поща: obshtina@rodopi.bg

Община Рудозем

Електронен адрес: http://www.rudozem.bg/

Електронна поща: oba@rudozem.bg

Община Руен

Електронен адрес: obstinaruen.com

Електронна поща: ruen@obstinaruen.com

Община Русе

Електронен адрес: https://obshtinaruse.bg

Електронна поща: pr@mayor-ruse.bg

Община Садово

Електронен адрес: https://sadovo.bg

Електронна поща: sadovo@sadovo.bg

Община Самоков

Електронен адрес: https://samokov.bg/

Електронна поща: samokov@samokov.bg

Община Самуил

Електронен адрес: https://samuil.bg

Електронна поща: info@samuil.bg

Община Сандански

Електронен адрес: http://sandanskibg.com/

Електронна поща: oba_sandanski@abv.bg

Община Сапарева баня

Електронен адрес: https://saparevabanya.bg/

Електронна поща: sap_oba@abv.bg

Община Свиленград

Електронен адрес: https://www.svilengrad.bg/

Електронна поща: obshtina@svilengrad.bg

Община Свищов

Електронен адрес: www.svishtov.bg

Електронна поща: obshtina@svishtov.bg

Община Своге

Електронен адрес: https://www.svoge.bg/

Електронна поща: delovodstvo@svoge.bg

Община Севлиево

Електронен адрес: http://sevlievo.bg/

Електронна поща: sevlievo@sevlievo.bg

Община Септември

Електронен адрес: https://www.septemvri.org

Електронна поща: municipality@septemvri.org

Община Силистра

Електронен адрес: https://www.silistra.bg

Електронна поща: press@silistra.bg

Община Симеоновград

Електронен адрес: www.simeonovgrad.bg

Електронна поща: obshtina@simeonovgrad.bg

Община Симитли

Електронен адрес: http://www.simitli.bg

Електронна поща: simitly@mail.bg

Община Ситово

Електронен адрес: https://www.sitovo.bg

Електронна поща: sitovo@sitovo.bg

Община Сливен

Електронен адрес: https://mun.sliven.bg/

Електронна поща: obstina@sliven.bg

Община Сливница

Електронен адрес: https://www.slivnitsa.bg/

Електронна поща: slivnitsa@slivnitsa.bg

Община Сливо поле

Електронен адрес: https://www.slivopole.bg/

Електронна поща: slivopole@slivopole.bg

Община Смолян

Електронен адрес: www.smolyan.bg

Електронна поща: obshtina_smolyan@abv.bg

Община Смядово

Електронен адрес: www.smyadovo.bg

Електронна поща: obshtina_smiadovo@abv.bg

Община Созопол

Електронен адрес: https://www.sozopol.bg

Електронна поща: obshtina@sozopol.bg

Община Сопот

Електронен адрес: http://www.sopot-municipality.com

Електронна поща: obshtina@sopot.bg

Община Средец

Електронен адрес: https://sredets.bg/

Електронна поща: info@sredets.bg

Община Стамболийски

Електронен адрес: https://www.stamb.info/

Електронна поща: stamboliyski@mail.orbitel.bg

Община Стамболово

Електронен адрес: https://www.stambolovo.bg/

Електронна поща: obshtina.stambolovo@gmail.com

Община Стара Загора

Електронен адрес: https://www.starazagora.bg

Електронна поща: sz@starazagora.bg

Община Стражица

Електронен адрес: www.strazhitsa.com

Електронна поща: obshtina@strazhitsa.com

Община Стралджа

Електронен адрес: https://straldzha.bg/

Електронна поща: obshtina@straldzha.bg

Община Стрелча

Електронен адрес: https://www.strelcha.bg

Електронна поща: strelcha@gmail.com

Община Струмяни

Електронен адрес: https://www.strumyani.org/

Електронна поща: strumyani_oba@abv.bg

Община Суворово

Електронен адрес: https://www.suvorovo.bg/

Електронна поща: kmet@suvorovo.bg

Община Сунгурларе

Електронен адрес: http://www.sungurlare.org/

Електронна поща: deyanpd@abv.bg

Община Сухиндол

Електронен адрес: https://www.suhindol.bg/

Електронна поща: kmet@suhindol.egov.bg

Община Съединение

Електронен адрес: https://saedinenie.bg/

Електронна поща: oba_saedinenie@abv.bg

Община Сърница

Електронен адрес: https://www.sarnitsa.bg/

Електронна поща: obshtina@sarnitsa.bg

Община Твърдица

Електронен адрес: https://www.tvarditsa.org/

Електронна поща: obshtina@tvarditsa.bg

Община Тетевен

Електронен адрес: https://www.teteven.bg/

Електронна поща: mayor@teteven.bg

Община Тервел

Електронен адрес: https://www.tervel.bg/

Електронна поща: tervel@tervel.bg

Община Тополовград

Електронен адрес: https://www.topolovgrad.net/

Електронна поща: oba_top.grad@abv.bg

Община Троян

Електронен адрес: https://www.troyan.bg/

Електронна поща: postbox@troyan.bg

Община Трекляно

Електронен адрес: http://www.trekliano.eu/

Електронна поща: obshtina_treklyano@abv.bg

Община Трън

Електронен адрес: https://tran.egov.bg

Електронна поща: obshtina@tran.egov.bg

Община Тунджа

Електронен адрес: https://www.tundzha.net/

Електронна поща: contact@tundja.net

Община Тутракан

Електронен адрес: http://tutrakan.egov.bg/

Електронна поща: tutrakan@b-trust.org

Община Търговище

Електронен адрес: https://www.targovishte.bg/

Електронна поща: obshtina@targovishte.bg

Община Угърчин

Електронен адрес: https://ugarchin.bg/

Електронна поща: obshtina@ugarchin.com

Община Хайредин

Електронен адрес: https://www.hayredin.com/

Електронна поща: hayredin_ob@mail.bg

Община Харманли

Електронен адрес: https://www.harmanli.bg/

Електронна поща: obshtina@harmanli.bg

Община Хасково

Електронен адрес: https://www.haskovo.bg/

Електронна поща: kmet@haskovo.bg

Община Хисаря

Електронен адрес: https://hisar.bg/

Електронна поща: contacts@hisarya.bg

Община Хитрино

Електронен адрес: https://hitrino.bg/

Електронна поща: kmet@hitrino.bg

Община Ценово

Електронен адрес: https://www.tsenovo.eu/

Електронна поща: obshtina_cenovo@abv.bg

Община Чавдар

Електронен адрес: https://www.chavdar.eu/

Електронна поща: obchavdar@abv.bg

Община Челопеч

Електронен адрес: http://www.chelopech.egov.bg

Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Община Чепеларе

Електронен адрес: http://chepelare.org/

Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Община Червен бряг

Електронен адрес: https://chervenbryag.bg/

Електронна поща: municipality@chervenbryag.bg

Община Черноочене

Електронен адрес: https://chernoochene.com/

Електронна поща: obshtina_chernoochene@abv.bg

Община Чипровци

Електронен адрес: https://www.chiprovtsi.bg/

Електронна поща: chiprovci@mail.bg

Община Чирпан

Електронен адрес: https://www.chirpan.bg/

Електронна поща: kmet@chirpan.bg

Община Чупрене

Електронен адрес: https://chuprene.com/

Електронна поща: ob_chuprene@abv.bg

Община Шабла

Електронен адрес: https://shabla.bg/

Електронна поща: obshtina@ob-shabla.org

Община Шумен

Електронен адрес: https://www.shumen.bg/

Електронна поща: web@shumen.bg

Община Ябланица

Електронен адрес: https://yablanitsa.bg/

Електронна поща: kmet@yablanitsa.bg

Община Якимово

Електронен адрес: https://www.iakimovo.org/

Електронна поща: qkimovo@net-surf.net

Община Якоруда

Електронен адрес: https://yakoruda.bg/

Електронна поща: obshtina@yakoruda.egov.bg

Община Ямбол

Електронен адрес: https://yambol.bg/

Електронна поща: Yambol@Yambol.bg

Столична община

Електронен адрес: https://www.sofia.bg/

Електронна поща:

Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство"

Електронен адрес: https://www.sofia-agk.com/

Електронна поща: office@sofia-agk.com

Столична община - Район Банкя

Електронен адрес: http://www.bankya.bg/

Електронна поща: bankya@bankya.bg

Столична община - Район Витоша

Електронен адрес: https://www.raionvitosha.eu/

Електронна поща: vitosha@sofia.bg

Столична община - Район Връбница

Електронен адрес: http://www.vrabnitsa.bg/

Електронна поща: delovodstvo@vrabnitsa.bg

Столична община - Район Възраждане

Електронен адрес: https://www.so-vazrajdane.bg/

Електронна поща: info@so-vazrajdane.bg

Столична община - Район Изгрев

Електронен адрес: https://so-izgrev.bg/

Електронна поща: info@so-izgrev.bg

Столична община - Район Илинден

Електронен адрес: http://www.ilinden.bg/

Електронна поща: info@ilinden.bg

Столична община - Район Искър

Електронен адрес: https://raioniskar.bg/

Електронна поща: info@raioniskar.bg

Столична община - Район Красна поляна

Електронен адрес: https://www.krasnapoliana.com/

Електронна поща: office@krasnapolyana.bg

Столична община - Район Красно село

Електронен адрес: https://www.krasnoselo.net/

Електронна поща: office@krasnoselo.net

Столична община - Район Кремиковци

Електронен адрес: http://kremikovci.org/

Електронна поща: sokre@abv.bg

Столична община - Район Лозенец

Електронен адрес: https://lozenets.eu/

Електронна поща: lozenets@sofia.bg

Столична община - район Люлин

Електронен адрес: https://www.lyulin.bg/

Електронна поща: lyulin@sofia.bg

Столична община - Район Младост

Електронен адрес: https://mladost.bg/

Електронна поща: office@mladost.bg

Столична община - Район Надежда

Електронен адрес: http://www.so-nadejda.com/

Електронна поща: info@so-nadejda.com

Столична община - Район Нови Искър

Електронен адрес: http://www.novi-iskar.bg/

Електронна поща: info@novi-iskar.bg

Столична община - Район Оборище

Електронен адрес: https://so-oborishte.com/

Електронна поща: oborishte@so-oborishte.com

Столична община - Район Овча Купел

Електронен адрес: https://ovchakupel.bg

Електронна поща: so_ok@ovchakupel.bg

Столична община - Район Панчарево

Електронен адрес: http://www.pancharevo.org/

Електронна поща: info@pancharevo.org

Столична община - Район Подуяне

Електронен адрес: https://www.poduiane.info/

Електронна поща: raion@poduiane.info

Столична община - Район Сердика

Електронен адрес: http://www.serdika.bg/

Електронна поща:

Столична община - Район Слатина

Електронен адрес: https://so-slatina.org/

Електронна поща: info@so-slatina.org

Столична община - Район Средец

Електронен адрес: https://sredec-sofia.org

Електронна поща: info@sredec-sofia.org

Столична община - Район Студентски

Електронен адрес: https://studentski.bg

Електронна поща: rajon@studentski-so.org

Столична община - Район Триадица

Електронен адрес: http://triaditza.org/

Електронна поща: triaditza@triaditza.org

Областна администрация Благоевград

Електронен адрес: http://www.blagoevgrad.government.bg/bg/

Електронна поща: info@bl.government.bg

Областна администрация Велико Търново

Електронен адрес: https://vt.government.bg

Електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Областна администрация Видин

Електронен адрес: https://vidin.government.bg

Електронна поща: k.hristov@vidin.government.bg

Областна администрация Враца

Електронен адрес: https://vratsa.bg/

Електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg

Областна администрация Габрово

Електронен адрес: www.gb.government.bg

Електронна поща: governor@gb.government.bg

Областна администрация Добрич

Електронен адрес: http://www.dobrich.government.bg

Електронна поща: governor@dobrich.government.bg

Областна администрация Кърджали

Електронен адрес: https://kardzhali.org/

Електронна поща: obl.adm@kardzhali.org

Областна администрация Кюстендил

Електронен адрес: https://www.kn.egov.bg

Електронна поща: oblast@kn.egov.bg

Областна администрация Монтана

Електронен адрес: http://montana.government.bg/

Електронна поща: montana@montana.government.bg

Областна администрация Пазарджик

Електронен адрес: https://www.pz.government.bg/

Електронна поща: secretary@pz.government.bg

Областна администрация Перник

Електронен адрес: https://www.pk.government.bg/

Електронна поща: oblast@pk.government.bg 

Областна администрация Плевен

Електронен адрес: https://www.pleven-oblast.bg/

Електронна поща: pleven@pleven.government.bg

Областна администрация Пловдив

Електронен адрес: https://pd.government.bg/

Електронна поща: oa@pd.government.bg

Областна администрация Разград

Електронен адрес: https://rz.government.bg/

Електронна поща: rz.oblast@rz-government.org

Областна администрация Русе

Електронен адрес: https://ruse.egov.bg

Електронна поща: governor@ruse.egov.bg

Областна администрация Силистра

Електронен адрес: http://www.silistra.government.bg/

Електронна поща: ss@ss.government.bg

Областна администрация Сливен

Електронен адрес: www.sliven.government.bg

Електронна поща: governments@regionsliven.com

Областна администрация Смолян

Електронен адрес: https://sm.government.bg/

Електронна поща: governor@region-smolyan.org

Областна администрация Софийска област

Електронен адрес: http://sofoblast.bg/

Електронна поща: sofoblast@government.bg

Областна администрация Стара Загора

Електронен адрес: https://www.sz.government.bg/

Електронна поща: oblast-stz@sz.government.bg

Областна администрация Търговище

Електронен адрес: https://www.tg.government.bg/

Електронна поща: oblast@tg.government.bg

Областна администрация Хасково

Електронен адрес: http://www.hs.government.bg/

Електронна поща: oblast@hs.government.bg

Областна администрация Шумен

Електронен адрес: https://shumenoblast.egov.bg/

Електронна поща: oashumen@oblastshumen.government.bg

Областна администрация Ямбол

Електронен адрес: https://yambol.government.bg

Електронна поща: region@yambol.government.bg

Дирекция "Национален парк Пирин"

Електронен адрес: https://www.pirin.bg/

Електронна поща: dnp@pirin.bg

Регионална Дирекция по горите - Благоевград

Електронен адрес: http://www.blagoevgrad.iag.bg/

Електронна поща: rugblagoevgrad@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Бургас

Електронен адрес: http://www.burgas.iag.bg/

Електронна поща: rugburgas@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Варна

Електронен адрес: http://www.varna.iag.bg/

Електронна поща: rugvarna@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Велико Търново

Електронен адрес: http://www.vtarnovo.iag.bg/

Електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Ловеч

Електронен адрес: http://www.lovech.iag.bg/

Електронна поща: ruglovetch@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Пловдив

Електронен адрес: http://www.plovdiv.dag.bg/

Електронна поща: rugplovdiv@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Русе

Електронен адрес: http://www.ruse.iag.bg/

Електронна поща: rugruse@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Сливен

Електронен адрес: http://www.sliven.iag.bg/

Електронна поща: rugsliven@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Смолян

Електронен адрес: http://www.smolian.iag.bg/

Електронна поща: rugsmolian@iag.bg

Регионална Дирекция по горите - Стара Загора

Електронен адрес: http://www.stzagora.iag.bg/

Електронна поща: rdgstzagora@iag.bg

Регионална здравна инспекция - Благоевград

Електронен адрес: https://rzibl.org

Електронна поща: rzibl@rzibl.org

Регионална здравна инспекция - Бургас

Електронен адрес: http://www.rzi-burgas.com/

Електронна поща: rzi@rzi-burgas.com

Регионална здравна инспекция - Варна

Електронен адрес: https://www.rzi-varna.com/

Електронна поща: office@rzi-varna.com

Регионална здравна инспекция - Видин

Електронен адрес: http://www.rzi-vidin.net/

Електронна поща: rzi-vidin@mh.government.bg

Регионална здравна инспекция - Враца

Електронен адрес: https://www.rzi-vratsa.com//

Електронна поща: rzi@rzi-vratsa.com

Регионална здравна инспекция - Габрово

Електронен адрес: https://rzi-gbr.org/

Електронна поща: Gabrovo@rzi-gbr.org

Регионална здравна инспекция - Добрич

Електронен адрес: http://www.rzi-dobrich.org/

Електронна поща: rzi-dobrich@mh.government.bg

Регионална здравна инспекция - Кърджали

Електронен адрес: https://www.rzi-kardjali.com/

Електронна поща: rzi.kardjali@gmail.com

Регионална здравна инспекция - Ловеч

Електронен адрес: http://www.rzi-lovech.bg/

Електронна поща: rzi@rzi-lovech.bg

Регионална здравна инспекция - Монтана

Електронен адрес: https://bg.rzi-montana.org/

Електронна поща: rzi-montana@net-surf.net

Регионална здравна инспекция - Пазарджик

Електронен адрес: http://www.rzipz.net

Електронна поща: rzi-pazardjik@mh.government.bg

Регионална здравна инспекция - Перник

Електронен адрес: https://www.bg.rzi-pernik.com/

Електронна поща: pk@b-trust.org

Регионална здравна инспекция - Пловдив

Електронен адрес: http://riokozpd.com/

Електронна поща: rzi-plovdiv@mh.government.bg

Регионална здравна инспекция - Силистра

Електронен адрес: https://srzi.bg/bg

Електронна поща: director@srzi.bg

Регионална здравна инспекция - Сливен

Електронен адрес: https://rzi-sliven.org/

Електронна поща: rzi-sliven@mbox.contact.bg

Регионална здравна инспекция - Смолян

Електронен адрес: https://www.rzi-smolyan.com/

Електронна поща: rzi@rzi-smolyan.com

Регионална здравна инспекция - Софийска област

Електронен адрес: https://rzi-sfo.bg/

Електронна поща: ado@rzi-sfo.bg

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Електронен адрес: https://www.rzi-starazagora.org/

Електронна поща: rzisz@rzisz.org

Регионална здравна инспекция - Ямбол

Електронен адрес: https://rzi-yambol.org

Електронна поща: rzi-yambol@mh.government.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

Електронен адрес: https://riosv-varna.org

Електронна поща: riosv-vn@riosv-varna.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца

Електронен адрес: https://riosv.vracakarst.com/

Електронна поща: riosv_vr@m-real.net

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Електронен адрес: https://www.riosv-ruse.org/

Електронна поща: riosv@riosv-ruse.org

Регионална инспекция по околната среда и водите - София

Електронен адрес: https://www.riew-sofia.org/

Електронна поща: riosv@riew-sofia.org 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Електронен адрес: https://riosv-shumen.eu/

Електронна поща: riosv@riosv-shumen.eu

Регионално управление на образованието - Добрич

Електронен адрес: https://ruodobrich.bg/

Електронна поща: riodobrich@gmail.com

Регионално управление на образованието - Монтана

Електронен адрес: https://ruo-montana.bg/

Електронна поща: ruo-montana@ruo.mon.bg

Регионално управление на образованието - София област

Електронен адрес: https://www.ruo-sfo.bg

Електронна поща: rio_sofia_oblast@mon.bg

Регионално управление на образованието - Стара Загора

Електронен адрес: https://www.ruo-sz.bg

Електронна поща: rio_stara_zagora@mon.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Бургас

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/Home.aspx

Електронна поща: zemedelie@odzburgas.com

Областна дирекция "Земеделие" - Варна

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/Odz-varna/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_varna@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Видин

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Враца

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Vratza/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_vraca@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Габрово

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_gabrovo@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Добрич

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Dobrich/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_d@abv.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Kardzhali/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Kardzhali@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Kustendil/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_kyustendil@mzh.gоvernment.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Lovech@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg@net-surf.net

Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-pazardzhik/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_pazardjik@abv.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Перник

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Pernik/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzgpernik@mail.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Плевен

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-pleven/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzpleven@gmail.com

Областна дирекция "Земеделие" - Русе

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_ruse@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Сливен

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Sliven/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Смолян

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/Odz-smolian/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - София град

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiagrad/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - София област

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiaoblast/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx

Електронна поща: odz.stz@gmail.com

Областна дирекция "Земеделие" - Търговище

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Targovishte/bg/Contacts.aspx

Електронна поща: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Хасково

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo

Електронна поща: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Шумен

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/Odz-shumen/bg/Home.aspx

Електронна поща: odzg_shumen@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол

Електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Yambol/bg/Home.aspx

Електронна поща: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

Районен съд - Стара Загора

Електронен адрес: https://stzagora-rs.justice.bg/

Електронна поща: registratura@rs-stz.bg

Районен съд - Кнежа

Електронен адрес: https://knezha-rs.justice.bg/

Електронна поща: knezha-rs@justice.bg

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Електронен адрес: https://wabd.bg

Електронна поща: bdblg@wabd.bg

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Електронен адрес: http://www.bd-dunav.org/

Електронна поща: dunavbd@bddr.bg

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Електронен адрес: https://www.bsbd.org/

Електронна поща: bdvarna@bsbd.org